ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Soi Auction เป็นตลาดกลางออนไลน์ของผู้ขายและผู้ซื้อ

การใช้ soiauc.com (เว็ปไซต์) คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายและนโยบายเพิ่มเติมซึ่งทางเราจะแจ้งให้คุณทราบ ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับผู้ใช้ทั้งหมด

นโยบายความเป็นส่วนตัว

กฎหมายไทย


ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน


คุณสามารถใช้กับความยินยอมของคุณว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อการขายและการซื้อของคุณ แต่เพียงผู้เดียว

Soi Auction เคารพกฎหมายไทยและสัญญาว่าจะปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อลบทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกจากบริการของเรา

โพสต์ต่อไปนี้จะถูกลบ

รายการที่ต้องห้ามตามกฎหมายไทย เช่น สิ่งของที่ถูกขโมยสินค้าลอกเลียนแบบและสินค้าที่นำเสนอโดยเนื้อหาที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดหรือนำมาใช้โดยมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมข่มขู่ใส่ร้ายลามกอนาจารหรือหยาบคาย


การยกเลิกสัญญาโดยคุณ


คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณกับ Soi Auction ได้ทุกเมื่อ

การยกเลิกบัญชีของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความพร้อมของรายการเนื้อหาบางส่วนที่คุณได้โพสต์ผ่านบริการก่อนที่คุณจะยกเลิกและข้อมูลธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ คุณยังคงต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมทั้งหมด ส่วนเกินในการจัดส่ง การปฏิเสธการชำระเงิน / การโอนเงินคืน หรือการได้รับเงินคืนจาก Soi Auction แม้ว่าคุณจะปิดบัญชีไปแล้วก็ตาม

คุณยังคงมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขข้อพิพาทนั้นๆ กับผู้ใช้รายอื่นซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการขายสินค้าที่เกิดขึ้นก่อนการยกเลิก


ความรับผิดชอบของเรา


Soi Auction ไม่ใช่และจะไม่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้

ปัญหาในการซื้อและขายที่ Soi Auction จะเป็นเรื่องระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น ทางเราจะไม่รับผิดชอบให้คุณต่อความสูญเสีย หนี้ ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การเรียกร้องหรือค่าใช้จ่ายใดๆ

เราจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับการละเมิดใดๆ เหตุขัดหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าสาเหตุใดๆ ในกรณีที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของทางเรา รวมถึงภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การกระทำของบุคคลที่สาม (รวมถึง แฮกเกอร์ ซัพพลายเออร์ รัฐบาล กึ่งรัฐบาล นอกอำนาจหน้าที่รัฐ หรือ หน่วยงานท้องถิ่งอื่นๆ) การจลาจล การก่อความวุ่นวาย ความปั่นป่วนทางแพ่ง สงคราม การสู้รบ การปฏิบัติการในสงคราม เหตุฉุกเฉินระดับชาติ การก่อการร้าย การละเมิดลิขสิทธิ์ การจับกุม การควบคุมตัวหรือการควบคุมตัวของหน่วยงานที่มีอำนาจใดๆ การนัดหยุดงานหรือการรวมกันหรือการปิดกั้นคนงาน โรคระบาด อัคคีภัย การระเบิด พายุ น้ำท่วม ภัยแล้ง สภาพอากาศ แผ่นดินไหว ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ การขัดข้องทางกลไกซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม ความล้มเหลวหรือปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์สาธารณูปโภค (รวมถึงไฟฟ้าโทรคมนาคม หรืออินเทอร์เน็ตขัดข้อง) การขาดแคลนหรือไม่สามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือการขนส่ง ("เหตุสุดวิสัย") ไม่ว่าจะมีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมที่เป็นปัญหาหรือไม่ก็ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขและสัญญาเหล่านี้ (และข้อผูกพันที่ไม่ใช่สัญญาทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเหล่านี้) จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

ขาย